PR eller reklam?

Eftersom publicerade nyheter är ett resultat av en eller flera PR-aktiviteter, blir PR ofta synonymt med reklam och/eller marknadsföring. Att reklam är en kommunikationsform som syftar till att främja försäljningen, öka medvetenheten eller förbättra intrycket av en vara, tjänst, person eller organisation känner de flesta till.

Den största skillnaden mellan PR och reklam är att PR handlar om att nå ut med ett budskap via ett redaktionellt utrymme, medan reklam handlar om att nu åt via ett betalt utrymme. Avsikten med det sistnämnda är att marknadsföra en produkt eller en tjänst, med målet att påverka konsumenternas beteende. Detta görs genom att skapa en slags relation med konsumenten.

Hur når man önskad effekt?

Det finns självklart flera tillvägagångssätt för den som önskar uppnå en specifik effekt genom reklam. Till största del handlar det om att lyfta fram produktens eller tjänstens fördelar, vilket man bland annat kan göra genom att jämföra den med liknande produkter/tjänster som finns på marknaden och samtidigt peka på fördelarna med den egna produkten/tjänsten.

Ett annat effektivt sätt att påverka konsumenten är att trycka på den sociala status som just den specifika produkten/tjänsten bidrar till. Olika typer av reklam bör också utformas på olika sätt beroende på vilken kanal, eller medium man önskar nå ut genom. Här är exempelvis TV, radio, Internet och tidningar effektiva och snabba medier.

Reklamens två huvudgrupper

Reklam delas generellt sett in i två huvudgrupper, eller huvudkategorier. Dessa är reklam med en tydlig avsändare och dold reklam.

Det förstnämnda, reklam med en tydlig avsändare, är tydlig med sitt syfte och mål som är att få konsumenterna att köpa en specifik produkt eller tjänst. Den dolda reklamen däremot, är oftast något svårare för konsumenterna att lägga märke till.

Underkategorier till ovan nämnda grupper skulle kunna vara den indirekta reklamen och så kallad ”sales promotion”. Den indirekta reklamen handlar om produkter/varumärken som redan finns i konsumenternas medvetande; starka varumärken som företaget inte har behov av att marknadsföra.

Starka varumärken

Ett starkt varumärke särskiljer sig från konkurrenterna och syns av sig självt. Precis som med andra former av kommunikation, där vi drar slutsatser som grundar sig på våra sinnen, drar vi även slutsatser om olika produkter. Detta är något som sker mer eller mindre automatiskt, vilket betyder att det är vi människor (konsumenter) som avgör styrkan i ett specifikt varumärke.

Eftersom människors intryck grundar sig på förkunskaper, det vill säga på sådant vi sett och upplevt under en längre period, kan den indirekta reklamen vara ett enormt användbart verktyg om det används på rätt sätt. Reklam bör, oavsett det är en tydlig avsändare eller indirekt reklam, planeras och genomföras med stor medvetenhet och bygga på tydliga strategier. Att satsa på långsiktiga relationer med konsumenten är en viktig strategi i sammanhanget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.