Olika former av kommunikation

Det finns i huvudsak tre olika typer av mänsklig kommunikation: ord, kroppsspråk och röstkvalitet. Vi tolkar dessa medel för kommunikation på olika sätt beroende på tillfälle, kultur och förförståelse, men i stort kan man säga att omkring 55% av all kommunikation tolkas via kroppsspråk och bara omkring 10% via det som sägs.

Verbal kommunikation

Verbal kommunikation, eller talad kommunikation, består till största delen av dialog. Dialog är, till skillnad från monolog, en konversation som är ömsesidig mellan två (alternativt fler) deltagare. Själva ordet dialog härstammar från grekiskans ord för ”tankar genom ord”. I en dialog finns det en del så kallade tysta regler för vem som bör prata först, vem som bör lyssna mest och så vidare.

Inom framförallt dramatiken, men också inom litteraturen, anses dialogen vara ett av de främsta verktygen för beskriva en karaktär (rollfigur). Andra sätt att kommunicera överlämnas oftast till skådespelarna, som genom manus kan tolka rollkaraktären mer eller mindre fritt genom att använda sig av verbal och icke-verbal kommunikation på olika sätt.

Genom att betona orden på ett specifikt sätt, samt genom att ändra rytmen när vi talar, kan vi också experimentera med den verbala kommunikationen. På samma sätt går det att göra med den icke-verbala kommunikationen, exempelvis genom att använda versaler och/eller symboler för att markera något specifikt i en text.

Icke-verbal kommunikation

Den icke-verbala kommunikationen är för det mesta tydlig både från långt och kort håll. Icke-verbal kommunikation kan beskrivas som att sändaren skickar ordlösa meddelanden som tolkas av mottagaren. Meddelanden, eller information, går att överföra genom bland annat gester, ansiktsuttryck, kroppsställning, ögonkontakt, klädval, tecken och så vidare. Den icke-verbala kommunikationen utgör därmed en mycket stor del av våra vardagsliv, kanske mer än vi tänker på.

Visuell kommunikation

Visuell kommunikation innebär att man överför information genom att använda sig av diverse visuella hjälpmedel. Främst är den visuella kommunikationen starkt förknippad med grafisk design, skyltar, teckningar, färger, former, målningar, typografi med mera. Alltså så kallade tvådimensionella bilder. Andra vanliga medier som sänder ut visuell kommunikation är naturligtvis televisionen, tidskrifter, tidningar och böcker av olika slag.

När det gäller mycket av den visuella kommunikationen, såsom grafisk design till exempel, är det upp till mottagaren att utvärdera huruvida den är bra eller inte. Här handlar det inte främst om estetik eller konstnärlighet, utan snarare om förståelse. Därmed finns det inte heller några ”universella regler” om vad som är fint eller fult.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.